Scroll Top

Cuprins:

1. Introducere
1.1 Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră
1.2 Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate?
1.3 Definiții
2. Categorii de date pe care le prelucrăm
3. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
4. Forma stocării datelor cu caracter personal
5. Scopul prelucrării datelor
6. Către cine dezvăluim informațiile dvs.
7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal
8. Drepturile dumneavostră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
9. Securitatea datelor cu caracter personal
10. Breșele de securitate
11. Când se aplică această Politică de confidențialitate
12. Schimbări
1. Introducere

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţii SCANDIA FOOD SRL. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport de specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal.
Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Sperăm că veți avea timp să citiți prezenta politică de confidențialitate cu atenţie. Am încercat să formulăm această politică într-un limbaj cât se poate de simplu, astfel încât să fie clară și inteligibilă.

1.1 Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este societatea SCANDIA FOOD S.R.L., cu sediul în Mun. Sibiu, str. Podului, nr. 133, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/84/2004, având CUI RO 16070576.

1.2 Cui i se aplică această Politică de Confidențialitate?

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică vizitatorilor site-ului nostru https://www.scandia.ro/ precum şi, persoanelor care accesează paginile noastre de facebook: https://www.facebook.com/Scandia.Food/; https://www.facebook.com/ScandiaSibiu/

Această politică de confidenţialitate nu se aplică vizitatorilor site-ului nostru, care au în acelaşi timp calitatea de client, potenţial angajat, angajat sau furnizor al societăţii noastre.

În măsura în care aveţi una din aceste din urmă calităţi, vă rugăm să accesaţi următoarea politică de confidenţialitate:

1.3 Definiții

a. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
c. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
d. „Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul nostru;

2. Categorii de date pe care le prelucrăm

În măsura în care vă adresaţi societăţii noastre, prin intermediul formularului de contact de pe site, societatea noastră poate primi de la dumneavostră următoarele date: adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, precum şi alte informaţii furnizate cu ocazia completării formularului de mesaj.
Temeiul procesării se regăsește în art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavostră.

A. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
Colectăm datele dvs. cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, etc., direct de la dumneavoastră, atunci când, ne trimiteți un mesaj prin intermediul căruia ne puneţi o întrebare, ne solicitați o informație, etc.

B. Forma stocării datelor cu caracter personal
Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru precum şi a paginilor noastre de facebook, sunt stocate în format electronic pe calculatoare sau pe server-ul societăţii noastre, unde accesul este limitat prin user şi parolă.

C. Scopul prelucrării datelor
Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. în următoarele scopuri:
1. Pentru a comunica cu dvs. și pentru a vă soluționa orice probleme sau nelămuriri în legătură cu serviciile şi produsele noastre;
2. În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne- au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie;

Uneori, datele cu caracter personal sunt folosite de către SCANDIA FOOD SRL, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate. În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

D. Către cine dezvăluim informațiile dvs.
Ca regulă, informațiile pe care ni le furnizați în calitate de vizitator al site-ului nostru nu pot fi dezvăluite. Cu toate acestea, pot exista situații în care suntem nevoiți să facem acest lucru, cum ar fi cazul, spre exemplu autorități, instituții și organismele publice, în cazul în care acestea ne solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

Totodată, societatea are dreptul să dezvăluie, cu bună credință, datele cu caracter personal sau alte informații atunci când apreciem că este necesară luarea de măsuri de precauție împotriva răspunderii, protejarea noastră sau a altora de utilizări frauduloase, abuzive sau ilegale, să investigăm și să ne apăram împotriva oricăror revendicări sau afirmații ale terților, să protejăm securitatea sau integritatea serviciilor noastre și a oricăror facilități sau echipamente utilizate pentru a face serviciile disponibile; să ne protejăm drepturile de proprietate sau alte drepturi, precum şi siguranţa celorlalţi ori să punem în executare contracte.
În ceea ce priveşte transferul datelor cu caracter personal pe care le-am obţinut în calitate de simplu vizitator al site-ului nostru către state terţe menţionăm că, societatea SCANDIA FOOD S.R.L., nu transmite aceste date cu caracter personal statelor terţe.

E. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin intermediul formularului de contact sau a formularului de plasare mesaj, de pe paginile de facebook, vor fi stocate până la finalizarea procesului de informare/soluţionare a cererii dumneavoastră. În orice caz, aceste date nu vor fi stocate pe o perioadă mai mare de …… zile/luni.

Totodată, societatea noastră va distruge datele cu caracter personal atunci când acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrării, oferind garanții suficiente cu privire la securitatea acestui proces.

F. Drepturile dumneavostră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, aveţi următoarele drepturi:
a. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – SCANDIA FOOD SRL, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.
b. Dreptul de acces- dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
c. Dreptul la rectificare – puteţi solicita rectificarea datelor personale inexacte.
d. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;
e. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
f. Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
g. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
h. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
i. Dreptul de retragere a consimțământului – dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțîmântul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțămânțului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, SCANDIA FOOD SRL va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.
j. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci când este cazul;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată sediului social situat în Sibiu, str. Podului, nr. 133, Sibiu; sau printr-un e-mail la adresa office@scandia.ro dacă e-mailul cuprinde o semnătură electronică certificată.

În măsura în care vă veţi exercita drepturile de care dispuneţi, este posibil ca SCANDIA FOOD S.R.L. să vă solicite să vă dovediţi identitatea, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informaţii necesare în vederea efectuării unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solictante, în conformitate cu obligaţiile legale de securitate şi confidenţialitate a datelor ce ne revin.

SCANDIA FOOD SRL, se obligă să ia în considerare orice solicitare sau plângere primită şi să răspundă într-un termen rezonabil, astfel încât să fie respectate dispoziţiile legale în materie. Lucrăm cu autoritățile de reglementare competente, inclusiv autoritățile naționale de protecție a datelor, în vederea soluționării oricăror reclamații privind transferul datelor personale, pe care nu le putem rezolva direct cu utilizatorii noștri.

Totodată, în cele ce urmează vă prezentăm termenele de răspuns la solicitări privind drepturile menționate:

Solicitarea persoanei vizate Termen pentru răspuns
Dreptul de a fi informat 1. La momentul la care datele sunt colectate
2. Cel mai târziu în termen de o lună – în situația în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate de persoana vizată
Dreptul de acces O lună
Dreptul la rectificare O lună
Dreptul de ștergere Fără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesarea Fără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitate O lună
Dreptul de obiectie La momentul primirii obiecției
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate Nespecificat – nu are aptitudinea de a fi limitat în raport de specificul activității

G. Securitatea datelor cu caracter personal
Urmăm standardele cele mai înalte pentru a proteja datele prelucrate, atât în timpul transmiterii către noi, cât și ulterior acestui moment.
În acest scop am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii, alterării acestora modificărilor neautorizate, a dezvăluirii sau accesului neautorizat și a oricărei alte forme de prelucrare ilegală a datelor personale aflate în posesia noastră.

În vederea garantării securității menționăm, cu titlu general, modalitățile de securizare:

1. Accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi, acestora revenindu-le obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

2. Accesul la serverele electronice folosite de societatea noastră, se face prin parolă și alte controale de acces și de autentificare.

3. Datele ținute pentru un client vor fi ținute separat de datele altui client

4. Niciun angajat sau persoană care intră în contact cu date personale sau documente care cuprind aceste date nu are posibilitatea de a divulga aceste date terților.

5. Angajaţii societăţii noastre sunt obligaţi să aplice măsuri minime de securitate, constând în: utilizarea unei parole cu nivel ridicat de protecție (formată din cifre, litere si simboluri); interzicerea divulgării parolei către alte persoane respectiv interdicția de a utiliza contul folosit în interes de serviciu de mai multe persoane; interzicerea salvării parolei atât în format fizic cât și/sau în format electronic; interzicerea accesului în zonele pentru care nu există autorizație; verificarea securizării datelor stocate electronic prin nelăsarea computerului nesupravegheat, folosirea unei parole în acord cu această Politică, precum si informarea departamentului IT cu privire la orice modificarea rolului și a cerințelor de acces
Nerespectarea acestor cerințe de către oricare dintre angajaţi, poate determina societatea să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor culpabile.

6. Pe lângă aceste măsuri, angajaţii din cadrul departamentului nostru IT, vor mai trebui în mod suplimentar să respecte si următoarele măsuri de securitate: fiecare persoană va avea un user și o parolă distinctă prin care se va loga (aceste date trebuie să fie distincte pentru fiecare operațiune: ex. Parola pentru pornirea computerului trebuie să fie diferită de cea cerută la accesarea bazei de date); parolele se vor schimba o dată la 3 luni; obligaţia de transmitere a datelor la care au acces în caz de notificare din partea autorităților; obligaţia de instalare a unui sistem care să identifice accesările nelegale în cadrul reţelei; protocolul de reţea ce se va utiliza va fi TCP / IP; obligaţia de protecţie împotriva malware, cum ar fi: Virus, Cal Troian, Rootkit, Backdoor și oricare altele asemenea, spre exemplu prin instalarea de firewall, antivirusi, instituirea protecției împotriva spam-ului; obligaţia de securizare a reţelelor wireless folosind criptarea;

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau de stocare electronică sau fizică nu este 100% sigură.
În cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost compromise, contactați-ne în scris la adresa sediului nostru social situată în Mun. Sibiu, str. Podului nr. 133, Jud. Sibiu; sau printr-un email la adresa: office@scandia.ro

Dacă aflăm despre o încălcare a sistemului de securitate, vă vom informa atât pe dvs. cât și autoritățile despre apariția încălcării în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de cel mult 72 ore, termen în care vă comunicăm informațiile relevante legate de incidentele de securitate.

H. Breșele de securitate
Întrucât politica societății noastre este de a fi echitabili și de a respecta principiul proporționalității atunci când avem în vedere acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a informa persoanele afectate de incidentul de securitate care este probabil să rezulte într-un risc cu privire la drepturile și libertățile persoanelor, în caz de breșă vom notifica atât Autoritatea de supraveghere, cât și persoana sau persoanele vizate despre această încălcare.

I. Când se aplică această Politică de confidențialitate
Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră.

J. Schimbări
Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când, însă ne obligăm să nu vă reducem drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate în locuri vizibile pentru a fi ușor de identificat actualizările și pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând revizuite de dvs. printr-o simplă cerere.

Prezenta politică de confidenţialitate intră în vigoare la data de 22.10.2018.

ro_RORomanian
Preferințe
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.